THULEMA INSPIREERIVAD TÖÖKESKKONNAD

Thulema on Eesti juhtiv büroo- ja ühiskondliku mööbli kaubamärk, mis väärtustab ergonoomilisust, kaasaegsust ja uudsust. Thulema inimsõbralikud materjalid ning paindlik ja huvitav põhjamaine disain kannab sõnumit tänapäevasest värskest töökeskkonnatrendist, milles inimene ja tema loovus on esiplaanil.

Thulema jaoks on ülim väärtus kasutusmugavus, seda nii igal konkreetsel töökohal kui ka tervikut silmas pidades.

Thulema kaubamärk kuulub Kitman Thulema AS-ile. Kitman Thulema AS on 1936. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev pikaajalise tootmiskogemusega ning kaasaegse tehnoloogiaga Eesti ja Balti riikide juhtiv kaubanduskeskkondade ja avalike ruumide arendaja, tootja ja turustaja. Kitman Thulema AS kuulub investeerimis- ja valdusettevõttele NG Investeeringud.

KVALITEET JA KESKKOND

THULEMA HOIAB INIMESI JA LOODUST

Kvaliteet algab mõtteviisist ja kvaliteetne lõpptulemuse lähtub inimsõbralikest materjalidest ning hoole ja armastusega tehtud tööst. Selleks, et kvaliteet oleks iga päev ühtlaselt hea, kasutatakse Thulema tootmises ISO kvaliteedisüsteemi.

ISO kvaliteedisüsteemi juurutamine 2009. aastal andis Thulema mööblit tootvale Kitman Thulema`le hea võimaluse oma struktuuri ja tegevuste korrastamiseks, varjatud vigade ja puuduste avastamiseks ning dubleerivate tegevuste likvideerimiseks.

ISO keskkonnajuhtimise meetodite süstemaatiline omaksvõtmine ja elluviimine aitab säästvalt ja loodushoidlikult suhtuda ümbritsevasse keskkonda. Juhtimissüsteemi arendus toimub pidevalt, lähtudes tagasisidest nii ettevõtte seest kui ka klientidelt.

Vähemalt kord aastas vaatab ettevõte laekunud tagasiside põhjalikumalt ja süsteemsemalt läbi, otsustades kus ja kuidas kogu ettevõte efektiivsemaks muuta, et nii klientidele kui ka meie töötajatele oleks süsteem mugav ja meelepärane.

KESKKONNASÕBRALIK KITMAN THULEMA

Inimsõbraliku disaini ning tervisele ohutute materjalide ja mudelite valmistamise kõrval tähtsustab Thulema eeskujulikku ökokäitumist. Thulema tagab klientide vana sisustuse keskkonnasõbraliku käitlemise tasuta. Ka tootmisjääke käsitleb Thulema kui lähtematerjali millekski muuks, mis sorteerides, kokku kogudes ja vastavasse kogumispunkti viies uue elu võib saada.

INTEGREERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI SERTIFIKAADID

Kitman Thulema AS integreeritud juhtimissüsteem on ülesehitatud ja rakendatud arvestades standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõudeid, mida kinnitavad TÜV Nord Cert GmbH poolt väljastatud sertifikaadid.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sertifikaadid on tõenduseks, et Kitman Thulema AS tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, et oma tegevuses järgitakse seadusi, normatiive ja eeskirju ning rahvusvaheliselt heakskiidetud kvaliteedinorme. Kitman Thulema AS integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala hõlmab kogu ettevõtet kõigi koostatavate projektide ulatuses.

THULEMA KVALITEEDI-, KESKKONNA- JA TÖÖTERVISHOIUPOLIITIKA

Kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiupoliitika elluviimiseks on loodud eesmärkide süsteem, mis tagab ettevõtte arengu.

Kitman Thulema peamised kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiualased põhimõtted ja suunad on järgmised:

  • Arvestame ja analüüsime pidevalt oma klientide soove, nõudmisi, ettepanekuid ja vajadusi, eesmärgiga vastata klientide ootustele paremini ja võimalusel neid ka ületada;
  • Täidame kõiki kehtivaid seadusi, õigusakte ja normatiive ning arvestame tuleviku nõuetega;
  • Täidame integreeritud juhtimissüsteemi nõudeid ning parandame ja täiendame pidevalt integreeritud juhtimissüsteemi;
  • Tööde teostamisel rakendame pädevaid isikuid ning koolitame pidevalt oma töötajaid nende kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusalase teadlikkuse tõstmiseks;
  • Teeme koostööd vaid positiivse hinnangu saanud alltöövõtjate ja tarnijatega;
  • Kasutame loodusressursse optimaalselt;
  • Kasutame materjale ja tehnoloogiaid, mis võimalikult vähe reostavad keskkonda ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele;
  • Rakendame meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks.

MIDA INTEGREERITUD JUHTIMISSÜSTEEM ETTEVÕTTELE ANNAB?

ISO kvaliteedisüsteemi juurutamine andis Kitman Thulema AS´ile hea võimaluse oma struktuuri ja tegevuste korrastamiseks, varjatud vigade ja puuduste avastamiseks ning korduvate tegevuste likvideerimiseks. ISO keskkonnajuhtimise meetodite süstemaatiline omaksvõtmine ja elluviimine aitab säästvalt ja loodushoidlikult suhtuda meid ümbritsevasse keskkonda. Juhtimissüsteemi arendame pidevalt lähtudes süsteemi protsesside tagasisidest, mis tähendab, et vaatame üle vähemalt kord aastas ja korrigeerime vastavalt vajadusele eesmärgiga muuta kogu ettevõte efektiivsemaks ja tagada nii klientidele kui ka meie töötajatele maksimaalne rahulolu.